K2 Nuta Anti Insect 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,97 € z DDV

66K2K117

Nov izdelek

Čistilo za insekte

Tag:

Več informacij

Vas motijo nadležni madeži mrčesa na vašem vozilu? Rešitev je specialno čistilno sredstvo za odstranjevanje insektov in mrčesa Nuta Anti Insect. Sredstvo je popolnoma varno za uporabo na vseh površinah vozila. Deluje hitro in učinkovito.

Navodila za uporabo:
Vozilo najprej speremo z vodnim curkom. Na insekte napršimo sredstvo. Pustimo učinkovati nekaj časa in dobro speremo z vodnim curkom. Vozilo očistimo še z nevtralnim kvalitetnim šamponom. V kolikor je potrebno si pomagamo še s posebnimi gobicami za odstranjevanje mrčesa. 

Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Vsebuje pomarančevec, sladki, ekstrakti. Lahko povzroči alergijski odziv. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soliPovezani izdelki