Chemical Guys Glossworkz Auto Bathe 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


15,95 € z DDV

Nov izdelek

Šampon za ročno pranje s povečevalcem sijaja

Več informacij

Premium pH uravnotežen šampon za ročno pranje vozil z dodanim povečevalcem sijaja. Varen za uporabo na zaščitenih površinah. Odlična izbira za tedensko pranje, saj vozilu povrača 'pravkar povoskan' sijaj. Visoko peneč, zato je primeren tudi za uporabo v penomatih. Posebni lubrikanti omogočajo gladko drsenje rokavice ali gobe in s tem preprečujejo nastanek mikro prask.

Navodila za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite. Dodajte 30ml šampona v 4L vode in premešajte z visokotlačnim čistilcem, da ustvarite gosto peno. Operite vozilo od strehe navzdol. Vozilo po pranju sperite s čisto vodo in posušite z namensko mikro krpo. Šampona nikoli ne uporabljajte na vročem vozilu ter na soncu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki