Znižana cena!
Labocosmetica SAM 50ml

Labocosmetica Kit Coating SAM + HPC 30ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


92,76 € z DDV

-20%

115,95 € z DDV

LAB52

Nov izdelek

Dvokomponentna keramična zaščita površin

Tag:

Več informacij

Dvokomponentna keramična zaščita za maksimalno zaščito in sijaj vozila. Komplet je sestavljen iz keramičnega premaza #SAM, kateri je namenjen zaščiti vozila ter premaza #HPC, kateri poskrbi za sijaj in hidrofobnost površine.

#Labocosmetica #SAM je samostojni keramični premaz za zaščito lakiranih površin. Zahvaljujoč “Self-Assembled Monolayer” tehnologiji zadošča, da vozilo zaščitite že z enim samim slojem premaza. #SAM zagotavlja efektivno kemično in fizično zaščito katere koli lakirane površine. Molekule premaza se ob nanosu na površino združijo in tako skupaj ustvarjajo idealno kombinacijo in ravnotežje med zaščito ter hidrofobnimi sposobnostmi premaza. Obstojnost premaza je 2 leti (ob ustreznem vzdrževanju). Vozilo, zaščiteno z keramičnim premazom #SAM, je enostavno za vzdrževanje, površina dobi odlične samočistilne sposobnosti ter maksimalen sijaj. Kontaktni kot za odbijanje tekočin s površine je 108°. Zaščito lahko nadgradite tudi z premazom Labocosmetica #HPC ter s tem dosežete maksimalno stopnjo zaščite vozila.

#HPC nadgradnja obstoječih #Labocosmetica keramičnih premazov. Posebna “nano hydro-gel system” tehnologija na površini ustvari hidrofoben sloj, kateri poskrbi za izjemno hidrofobno površino ter trodimenzionalen sijaj vozila. #HPC je kemično odporen premaz ter ščiti pred soljo, in UV žarki, kateri povzročajo bledenje površine. Vozilo dobi odličen samočistilni efekt in je izjemno enostaven za čiščenje.

Navodila za uporabo:
Navodila za uporabo so priložena k izdelku.

Varnostni napotki:
#Labocosmetica #SAM
Nevarno: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

#Labocosmetica #HPC
Nevarno: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Povezani izdelki