K2 Klinet

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,86 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za pripravo površine pred obdelavo na alkoholni osnovi

Tag:

Več informacij

Specialno čistilo za čiščenje in razmaščevanje površine pred nanosom voskov in premazov. Odličen tudi za odstranjevanje ostankov polirnih past. Zahvaljujoč njegovi formuli, bodo premazi na vozilu ostali dalj časa.

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Napršite na površino ter obrišite s kvalitetno in čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite vse ostanke sredstva.

Varnostni napotki:
Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.Povezani izdelki