Znižana cena!
Bilt-Hamber Korrosol 5L

Bilt-Hamber Korrosol 5L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


57,76 € z DDV

-15%

67,95 € z DDV

BHKS5000

Nov izdelek

Čistilo za zračno rjo in platišča

Več informacij

Bilt-Hamber Korrosol je pH nevtralno čistilo za odstranjevanje kovinskih delcev z vseh zunanjih površin vozila. Lastniki svetlejših vozil ste na svojem vozilu zagotovo že opazili manjše rjaste pikice, katere kazijo izgled vozila ter lahko poškodujejo lak vozila. Te depozite lahko varno in brez večjih težav odstranite z uporabo Korrosola. Njegova efektivna formula ob stiku z kovinskim delcem spremeni barvo tako, da lahko takoj opazite njegovo delovanje. Kovinski delec raztopi do te mere, da ga lahko enostavno sperete z vodo. Zelo je primeren tudi za odstranjevanje trdovratnega zavornega prahu s platišč. Varen je za uporabo na vseh lakiranih, steklenih in platičnih površinah.

Navodila za uporabo:
Vozilo dobro operite in posušite. Na suho površino nato napršite Korrosol in pustite par minut, da se sredstvo obarva rdeče. V primeru zelo trdovratne zračne rje lahko površino obrišete tudi z mokro krpo. Vozilo nato dobro sperite in še enkrat posušite. Korrosol je že pripravljen za uporabo in se ga ne redči z vodo. 

Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev merkaptoacetat, alkohol etoksilat. POZOR: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P261 Preprečiti vdihavanje hlapov. P280 Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Povezani izdelki