Autosol Tree Resin Remover 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,96 € z DDV

Nov izdelek

Sredstvo za odstranjevanje drevesne smole

Več informacij

Autosol Tree Resin Remover je specialno sredstvo za odstranjevanje drevesne smole, drevesnih sokov, ptičjih iztrebkov,.. iz površin vozil. Lahko uporabljamo na laku, na plastiki, steklih in gumi brez, da bi pri tem poškodovali površino. 

Navodila za uporabo:
Pred nanosom sredstva površino zmočite z vodo. Sredstvo napršite na površino in pustite delovati nekaj časa (cca 1 minuto). Ne pretiravajte z nanosom. Dobro sperite z vodo. Sredstvo se na površini ne sme zasušiti. V kolikor je potrebno si pomagamo z krpo ali gobo. Pred nanosom sredstva priporočamo testiranje na skritem delu. Ne nanašati na vročo površino ali na direktni sončni svetlobi. 

Varnostni napotki:
Pred uporabo preberite etiketo in navodila za uporabo.
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004 5-15 % anionske površinsko aktivne snovi.

Povezani izdelki