ValetPRO Snow Foam Combo2 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

EC16-1L

Obnovljeno

Alkalno visoko peneče predpranje

Več informacij

Snow Foam Combo2 je alkalno visoko peneče predpranje. Odstranjuje trdovratnejšo umazanijo, tudi olje, bencin in naftne madeže. Ustvarja gosto peno pri nanosu z penomati. Sredstvo odstranjuje voske in je zelo primeren za uporabo pred voskanjem ali poliranjem. Sredstvo je koncentrirano in ga je pred uporabo potrebno zredčiti z vodo.

Navodila za uporabo:
Sredstvo za nanos z razpršilci zredčite v razmerju 1:10, za nanos z penomati pa 1:5. Nanesite na mokro vozilo, pustite delovati par minut in nato sperite z visokotlačnim čistilcem ali cevjo. Vozilo nato operite še z avtošamponom.

Varnostni napotki:
Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.P102 Hraniti zunaj dosega otrok P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. P315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.P405 Hraniti zaklenjeno. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% ne ionske površinsko aktivne snovi.

Povezani izdelki