ValetPRO Citrus Pre Wash 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


10,95 € z DDV

EC1-1L

Obnovljeno

Sredstvo za predpranje vozil 

Tag:

Več informacij

Citrus Pre Wash je predpranje za odstranjevanje ostankov insektov in cestne umazanije. Uporabljate ga pred šamponiranjem vozila. Sredstvo je varno za uporabo na zaščitenih površinah (pH9). Narejen je na osnovi citrusovih olj, ta učinkovito prodirajo v ostanek insekta in ostale umazanije ter je učinkovito odstranijo. Odličen je tudi za čiščenje kolotekov. Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo. Sredstvo je koncentrirano in ga je pred uporabo potrebno zredčiti z vodo.

Navodila za uporabo: Sredstvo pred uporabo zredčite z vodo v razmerju 1:10. Vozilo sperite z vodo in z razpršilko nanesite pripravljeno raztopino. Pustite par minut, da sredstvo razgradi umazanijo ter ga nato sperite z visokotlačnim čistilcem ali cevjo. Vozilo nato operite še z avtošamponom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: D-limonen Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje D-limonen. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333 + P313 – Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, 5% - <15% ne ionske površinsko aktivne snovi.

Povezani izdelki