Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


8,90 € z DDV

66W505

Nov izdelek

Koncentrirano čistilo na osnovi citrusov

Več informacij

W5 je biorazgradljiv, pH nevtralen večnamenski razmaščevalec, kateri brez težav odstranjuje cestno umazanijo in ostanke insektov. Lahko se ga uporablja tudi za čiščenje ostalih površin kot npr. motorni prostor ali čiščenje tekstilnih delov. Sredstvo je močno koncentrirano, redčenje z vodo v razmerju od 1:1 – 1:100, odvisno od vrste madeža. W5 je zasnovan za učinkovito čiščenje, brez da bi vplival na predhodno nanešene voske, sealante ali občutljive dele vozila (plastike, krom).

Navodila za uporabo:
W5 lahko uporabite za čiščenje vseh zunanjih in notranjih površin vozila. Sredstvo zredčite v razmerju 1:1 – 1:100, odvisno od trdovratnosti madeža. Napršite raztopino direktno na madež in pustite delovati 5-10 minut. Ostanek madeža odstranite z mikro krpo ali ga sperite z vodo. Po potrebi postopek ponovite.

Varnostni napotki
Pred uporabo natančno preberite navodila. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po uporabi temeljito  umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 +  P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI:
previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Povezani izdelki