K2 Akra 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,97 € z DDV

66K2K307

Nov izdelek

Čistilo za motorje in rezervne dele

Več informacij

Močno koncentrirano sredstvo za čiščenje zamaščenih površin okoli motorja. Aktivne sestavine omogočajo Hitro in učinkovito odstranjuje vse vrste olj, masti in druge nečistoče. Ne povzroča škode tesnilom in drugim elementom. Posebni dodatki varujejo pred korozijo površin. Kljub moči je izredno prijazen do okolja in uporabnika. Lahko ga uporabljamo tudi za čiščenje motornih koles, koles, žarov, strojnih delov,.....

Navodila za uporabo: 
Čistilo napršimo na umazano površino. Počakamo nekaj časa, da čistilo deluje in dobro speremo z vodo. Po potrebi zbrišemo še s krpo. Pri čiščenju motorjev vozila priporočamo, da po čiščenju motorni pokrov pustite še nekaj časa odprt, da se dobro posuši. Vodnega curka ne usmeriti direktno v elektronske komponente.

Varnostni napotki
:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Vsebuje: D-Glukopiranoza, oligomeri, decil oktil glikozidi; Alkoholi, C12-15, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

Povezani izdelki