Autosol Helmet Cooling 50ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


3,54 € z DDV

AU0660

Nov izdelek

Sredstvo za osvežitev čelad

Category: Motociklizem.
Tag:

Več informacij

Autosol Helmet Cooling Spray je unikatno sredstvo, ki zagotavlja dolgotrajen in prijeten svež vonj v čeladah. Enostaven za uporabo. Posebaj je primeren za poletne vroče dni, saj daje občutek hlajenja med samo uporabo čelade.

Navodila za uporabo:
Sredstvo 3-5 x napršimo v čelado. Počakamo nekaj časa. Primerno za uporabo na motorističnih, letalskih, kolesarskih, delovnih,...čeladah. 

Varnostni napotki:
Vsebuje: Propan-2-ol. Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H319Povzroča hudo draženje oči. H336Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P305+P351+P338PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P233Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P403+P235Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki