K2 Bono 300ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,14 € z DDV

Nov izdelek

Loščilo za plastiko v spreju

Category: Nega plastike.
Tag:

Več informacij

Sredstvo za povrnitev leska zunanjim plastičnim, gumijastim in drugim umetnim površinam na vozilu. Deluje popolnoma neodvisno od barve površine. Varuje pred atmosferskimi onesnaženji in deluje antistatično.

Navodila za uporabo: 

Vozilo dobro očistimo s šamponom in posušimo. Pred nanosom dozo dobro pretresemo in napršimo na površino. Sredstvo se hitro suši. V kolikor je plastika izredno izsušena postopek ponovimo. Priporočamo, da plastiko še prebrišete z mehko čisto krpo.


Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Povezani izdelki