Znižana cena!
IGL Ecoshine Paint 500ml

IGL Ecoshine Paint 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


11,87 € z DDV

-30%

16,95 € z DDV

IGL0013

Nov izdelek

Quick detailer za čiščenje, zaščito in sijaj

Category: Quick Detailerji.
Tag:

Več informacij

IGL Ecoshine Paint je koncentriran quick detailer, zasnovan na osnovi nanotehnologije. Enostaven za uporabo, le napršite in obrišete. S površine odstranjuje lažjo umazanijo, ustvarja popolnoma gladko površino, visok sijaj in odlično zaščito. Primeren tudi za brezvodno čiščene vozil ter vzdrževanje iGreenLover zaščitnih premazov. Sredstvo je narejeno na vodni osnovi in je popolnoma varno za okolje.

Navodila za uporabo:
Zredčite sredstvo v razmerju 1:20. Plastenko dobro pretresite in napršite na mikro krpo ali ohlajeno vozilo. Nežno obrišite površino in odstranite vso umazanijo. Z novo mikro krpo nato obrišite do visokega sijaja.

Varnostni napotki:
Pozor: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P363 – Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki