Chimigal DFL-08 750ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,23 € z DDV

Nov izdelek

Intenzivno čistilo za usnje

Tag:

Več informacij

Specialno profesionalno sredstvo za čiščenje usnjenih površin. Očisti še tako umazano površino. Ne vsebuje nikakršnih agresivnih sestavin, ki bi lahko poškodovali površino. Deluje hitro in učinkovito. Primeren je za čiščenje vseh vrst usnja v avtomobilizmu, doma, na plovilih,... Ni primeren za čiščenje semiša in nubuka.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo sredstvo preizkusite na skritem mestu. Napršite sredstvo na površino in podrgnite s pomočjo čiste mikro krpe ali krtačke za usnje. Z čisto mikro krpo obrišite ostanek čistila do suhega. Po čiščenju površino zaščitite s katero izmed negovalno zaščitnih krem za usnje.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Kvaterne amonijeve spojine di-C8-10-alkildimetil, kloridi; Maščobni alkohol, etoksiliran. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 5% - 15%: EDTA in njene soli; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi; konzervansi, parfumi

Povezani izdelki