Chemical Guys Mr. Pink 473ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

Nov izdelek

Premium šampon za pranje vozila

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Mr. Pink je najnovejša generacija šamponov za pranje vozil. Odlikuje ga izjemna moč čiščenja izjemna, ki ob enem prinaša sijaj na očiščeni površini. Brez kakršnih koli težav odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo. Zaradi izjemne moči razgrajevanja delcev, šampon le speremo z vozila, kar preprečuje poškodbe površine. Deluje z izredno močjo na osnovi polimernih delcev, ki se sproščajo v obliki mehurčkov.

Navodila za uporabo: Najprej operite pnevmatike in platišča. Priporočamo uporabo Chemical Guys Diablo Wheel Clean-erja. Za pranje vozila nikoli ne uporabljajte iste vode kot za pranje platišč. Zmešajte 1 pokrovček Mr. Pink-a z 3,7L vode. Vozilo vedno perite ohlajeno in v senci. Vozilo najprej sperite z vodo, da odstranite trde, večje delce umazanije. Začnite prati od strehe navzdol. Če je površina razgreta, vozilo med pranjem večkrat sperite. Ne pustite, da se šampon zasuši na površini. Vozilo sperite z curkom vode. Za varnejše pranje priporočamo uporabo Grit Guard vložka ali Grit Guard vedra za pranje. Vozilo po pranju obrišite z krpo za brisanje vozil.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite navodila. Vsebuje: Dodecilbenzensulfonska kislina. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči. P301 + P310 + P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Povezani izdelki