Chimigal Divor Wash

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 10 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 10 točke ki se lahko spremenijo v popust 2,00 €.


7,95 € z DDV

Nov izdelek

Premium detergent za predpranje in pranje

Tag:

Več informacij

Super močno koncentrirani enokomponentni detergent na alkalni osnovi, z visokim učinkom odstranjevanja najbolj trdovratne umazanije. Odlično se obnese tudi v trdi vodi. Odličen je za predpranje vozil, pranje tovornih vozil, odstranjevanje instektov, čiščenje platišč,...Sredstvo je na voljo v različnih embalažah. 

Navodila za uporabo: 
Redčite z vodo v razmerju 1:30 do 1:60, odvisno od trdovratnosti umazanije. Raztopino uporabite na suhih površinah in jo odstranite z visokotlačno napravo. Izogibajte se daljšemu kontaktu z aluminiju in njegovimi zlitinami. Ne uporabljajte na soncu ali vročih površinah vozila. Raztopina naj bo v celoti razpršena od spodaj navzgor po vozilu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev hidroksid; Maščobni alkohol, etoksiliran; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat. Nevarno: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti ose-bo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STI-KU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPI-TVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: EDTA in njene soli.

 

Povezani izdelki