K2 Pro Express 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


3,97 € z DDV

66K2K031

Nov izdelek

Šampon za ročno pranje vozil

Tag:

Več informacij

Visoko koncentriran ekonomični šampon za ročno pranje vozil z dodatkom za korozijsko zaščito površin. Povsem varno ga uporabljamo na vseh površinah. Ustvarja stabilno penjenje, kar zagotavlja odličen čistilni učinek. Šampon je izredno koncentriran, zato je izredno ekonomičen.

Navodila za uporabo: 
Vozilo speremo z vodnim curkom. V vedro nalijemo vodo in van zlijemo šampon in dobro premešamo ( 3 pokrovčke - vedro). Šampon nanašamo na površino ročno z gobami za pranje vozil. Dobro speremo z vodo in vodo odstranimo z odstranjevalci vode in prebrišemo s krpo za sušenje karoserije.

Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Vsebuje: Alkoholi, C12-15, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli; Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat; Sulfonske kisline, C14-16 alkan hidroksi in C14-16 alken, natrijeve soli. Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki