K2 Polo Cockpit Max 600ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


5,97 € z DDV

Nov izdelek

Loščilo za armaturne plošče

Več informacij

Primeren je za nego in čiščenje armaturnih plošč in plastičnih površin v vozilih in barkah. Površinam zagotavlja visoki sijaj in jih dlje časa ohranja čiste. Posebno nameščene nano molekule silikona omogočajo prodiranje v globino, kar zagotavlja učinkovitost. Ravno tako je primeren za lesene površine. Varuje pred prahom, deluje antistatično, in se ne moteče sveti. Na voljo v različnih prijetnih vonjih.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na površino iz dolžine 25 cm in obrišite s čisto mikro krpo. Ne pršite po steklih.

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan; Ogljikovodiki, C5-bogati. Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Preprečiti vdihavanje razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Brez primernega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozivni hlapi.

Povezani izdelki